Skład podatkowy

ZAKUP OLEJÓW SMAROWYCH W PROCEDURZE ZWOLNIENIA Z PODATKU AKCYZOWEGO
Informujemy Państwa iż, firma Synergy Oil Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 135, decyzją Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie, uzyskała z dniem 07 marca 2012 r zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego.
Nr akcyzowy prowadzącego skład podatkowy – PL 44200262204.
Nr akcyzowy składu podatkowego – PL 44200297304.

Pozwala to nam na sprzedaż dla naszych klientów olejów smarowych marki TEXACO bez naliczania podatku akcyzowego.

Warunkiem do zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

1. Rejestracja podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe na potrzeby własne, złożone na druku AKC-R. do właściwego naczelnika urzędu celnego. (załącznik Nr 1)
2. Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Szczegóły ewidencji określa DZ.U.32 poz. 251. (przykładowy wzór ewidencji, załącznik Nr 2).
3. Złożenie zamówienia do firmy Synergy Oil Sp z o.o. przesłane faksem na Nr tel +48 22 550-12-10 lub e-mailem. (wzór zamówienia załącznik Nr 3).
4. Potwierdzenie odbioru zamówionych produktów na „Dokumencie dostawy” dołączonym do wysyłki i odesłaniem w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki wpisując w pkt. 8 datę odbioru oraz w pkt. 10 podpisem osoby reprezentującej podmiot odbierający, oraz pieczęcią firmy. (wzór dokumentu dostawy załącznik Nr 4).

Do pobrania

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z AKCYZY OLEJÓW SMAROWYCH
Na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN 27101971 do 27101999 są to wyroby akcyzowe, należące do grupy wyrobów energetycznych. Oleje te, zasadniczo, podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1.180,00 PLN/1000 litrów (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 27101985 – oleje białe, parafina ciekła oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999). Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku akcyzowym.

Jednakże, w rozporządzeniu Ministra Finansów w treści § 10 pkt. 2, w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, określono przypadki w których oleje smarowe podlegające akcyzie mogą zostać zwolnione z podatku akcyzowego, pod warunkiem że oleje te nie zostaną wykorzystane jako:
Oleje smarowe oznaczone kodem CN 27101971 do 83 i 27101987 do 99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.

Oznacza to że: zwolnieniu o którym mowa powyżej, olejów smarowych o kodach CN 27101971-83 i 27101987-99 uzależnione jest do jakich celów oleje zostaną wykorzystane, czyli jakie będzie ich przeznaczenie, a więc:
– nie są przeznaczone na cele napędowe lub opałowe;
– nie są przeznaczone do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych;
– nie są przeznaczone do wykorzystania jako oleje smarowe do silników;
– nie są przeznaczone do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Zakup wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może nastąpić po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych nałożonych na dostawcę tych wyrobów, jak i odbiorcę.
– Oleje smarowe będące przedmiotem zwolnienia muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez dostawcę tych wyrobów.

Zwolnienie od akcyzy w/w wyrobów może nastąpić w przypadku dostarczenia tych wyrobów:

– ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub;
– ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub;
– od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.

Realizacja dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie – podmiot zużywający
1) Rejestracja podmiotu.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, zobowiązany jest złożyć właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego”. Naczelnik, nie później niż w ciągu 7 dni pisemnie potwierdza rejestrację podmiotu na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego”. Kopię potwierdzenia należy przesłać faksem –
(22 550-12-10) e-mailem lub listownie na adres firmy Synergy Oil przed złożeniem pierwszego zamówienia na wyroby zwolnione z akcyzy.
Potwierdzenie wystarczy przesłać tylko raz. Synergy Oil będzie archiwizowało otrzymane potwierdzenia.

2) Złożenie zamówienia.
Zamówienie na wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, musi być złożone w formie pisemnej na formularzu zamówienia według wzoru. Nie jest wymagane, jak miało to miejsce dotychczas, oświadczenie o sposobie zużycia, nie ma także konieczności przesyłania zamówienia w oryginale. Na zamówieniu należy zamieścić informację o przeznaczeniu uprawniającym do zwolnienia wyrobu z akcyzy.
Przykład:
Rando HD-Z 46 / beczka 208 L / 4 szt. = 832 litry – olej hydrauliczny – przeznaczony do zalania prasy hydraulicznej.

Zamówienie musi być podpisane w czytelny sposób lub opatrzone imienną pieczęcią, oraz pieczęcią firmową.

3) Czas realizacji dostawy.
Termin realizacji dostawy będzie każdorazowo potwierdzany z osobą podpisaną na zamówieniu w dniu złożenia zamówienia.

4) Ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy.
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych wyrobów.
Ewidencja powinna zawierać:
– dane dotyczące wyrobów zwolnionych: opis produktu, jego kod CN, liczbę i rodzaj opakowania, podstawę prawną dokonanego zwolnienia od akcyzy;
– datę odbioru wyrobów zwolnionych;
– adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych;
– datę oraz numer identyfikujący Dokument Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy;
– aktualną ilość ( w litrach) wyrobów zwolnionych z akcyzy dostarczonych ze składu podatkowego Snergy Oil, lub przez podmiot pośredniczący;
– datę zużycia wyrobów zwolnionych;
– łączną ilość wyrobów zużytych według kodów CN obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego.
Dane niezbędne do prowadzenia ewidencji będą się znajdować na „Dokumencie Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy”, który odbiorca będzie otrzymywał wraz z towarem.
Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika Urzędu Celnego o formie jej prowadzenia.
Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu oraz muszą zostać opatrzone plombą właściwego naczelnika Urzędu Celnego przed rozpoczęciem wypełniania.

5) Potwierdzenie fizycznego odbioru wyrobów.
Do każdej dostawy wyrobów zwolnionych od akcyzy, obok dokumentów handlowych, dołączany będzie „Dokument Dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy”. Dokument Dostawy dołączony będzie w dwóch egzemplarzach, jeden przeznaczony jest dla Państwa, celem dołączenia do ewidencji. Drugi, po potwierdzeniu fizycznego odbioru towaru, powinien być niezwłocznie wysłany do biura Synergy Oil listem poleconym w oryginale. Dokument powinien być opatrzony, datą odbioru, pieczęcią firmową oraz podpisany w sposób czytelny przez osobę reprezentującą podmiot.
W przypadku podpisu nieczytelnego konieczne jest użycie pieczęci imiennej.
Posiadanie przez Synergy Oil oryginału dokumentu dostawy jest podstawą do zwolnienia zajętej kwoty z zabezpieczenia akcyzowego oraz zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy i powoduje wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Zapraszamy do kontaktu:

Ryszard Tokarczyk
Koordynator ds. Celnych
tel: +48 22 550 12 14
tel: +48 517 963 749

Ponad 100 lat tradycji

Texaco 1903

1903

Texaco 1907

1907

Texaco 1909

1909

Texaco 1913

1913

Texaco obecnie
Texaco 1936

1936

Texaco 1963

1963

Texaco 1980

1980

Texaco 2000

2000